مجتمع های مسکونی روما

مجتمع مسکونی روما 5

شهرک اندیشه، 24 واحد

1399، در حال ساخت

اطلاعات بیشتر

مجتمع مسکونی روما 4

شهرک اندیشه، 28 واحد

سال 1395

اطلاعات بیشتر

مجتمع مسکونی روما 3

تهران، زعفرانیه، 4 واحد

سال 1393

اطلاعات بیشتر