عکاسی عروسی

10000 تومان

هر ساعت

200 عکس

و 2 دقیقه

عکاسی محصول

59000 تومان

هر ساعت

حداقل 50 محصول

شامل فتوشاپ

2400 شات

عکاسی پرتره

30000 تومان

هر ساعت

تعداد 8 عکس

سازگار با پاسپورت

حداقل 1 ساعت

بیشتر از 3 شخص در هر جلسه